HMS, kvalitet og sertifiseringer

Visinor AS har en visjon om å være det selskapet som skaper en god opplevelse av jobben vi gjør, for våre ansatte og samarbeidsparter. Vi skal levere produkter som overgår konkurrentene og samsvarer med kundens forventninger.

HMS

For å gi ett klar bilde om hvem som har ansvar for aktivitetene har Visinor Standarden bestemt å benytte følgende definisjoner.

Organisasjonens øverste ledere, daglig leder, er alltid ansvarlig for HMS, Ytre Miljø og Kvalitet. Ansvaret og utførelsen kan delegeres. Vi kaller denne metoden «BUMIR».

BeslutterB Den som er ansvarlig for beslutningen av aktiviteten. Her kan det kun én person være ansvarlig.
UtførerU Personen som er hovedansvarlig for at oppgaven utføres
MedvirkerM Bistår med utføring av oppgaven
Involveres / InformeresI Person(er) som skal delta i oppgaven, eller informeres om beslutningen
RådgiverR Person som kan/skal rådgi om oppgaven. Bistå med råd eller løsninger

Sertifiseringer

I februar 2021 ble Visinor AS inklusive underselskap ISO-sertifisert, nærmere bestemt ISO 9001:2015 og ISO14001:2015. Dette er en milepæl i vårt HMS- og kvalitetsarbeid som beviser at det nytter å jobbe målrettet gjennom et aktivt og velimplementert ledelsessystem for kvalitet og miljø.

Gjennom perioden ble sertifiseringsomfanget utvidet, til både å omfatte tilrettelegging av ledelsessystemet på iQMS og mobilapplikasjon for smarttelefon og nettbrett. Videre er det gjennomført online kurs i kvalitetsledelse både for ansatte og ledere.

Arbeidsmiljø

Vi har et godt forankret AMU (arbeids- og miljøutvalg), og bruker eksempelvis vernerunder på anleggene som en av mulighetene for og avdekke arbeidsmiljø positivt eller negativt.

Vi samarbeider tett med Avonava bedriftshelsetjeneste, og har tilgang til et bredt sammensatt fagteam. Målet er å skape et godt samarbeid med ledelse og ansatte for å fremme et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø i bedriften. Bedriftshelsetjenesten måler også psykososialt arbeidsmiljø annethvert år.

Bedriftshelsetjenesten bidrar til å kartlegge faktorer som kan true helse og miljø, og overvåke ansattes helse. De bistår med råd, veiledning og opplæring på alle områder vedrørende arbeidsmiljøet.

De menneskelige faktorene er vår viktigste ressurs, og i likhet med FNs tredje bærekraftsmål er ansattes helse veldig viktig for oss. Derfor skal de alltid ha gode arbeidsforhold, bli lyttet til og ha et velfungerende avvikssystem som blir fulgt opp, med fokus på gode tiltak. Økonomi skal aldri gå på bekostning av HMS. Vi ønsker at alle våre medarbeidere skal komme på jobb hver dag fordi de trives.

Visinor har fast månedlig møte med våre tillitsvalgte slik at vi sikrer at de får nok informasjon og kan være et pålitelig talerør til våre ansatte.

Prosesser og rutiner

Gjennom vår lange erfaring i bransjen har vi utviklet gode prosesser og rutiner for alle fasene i et prosjekt. Det sikrer våre interessenter en optimal gjennomføring fra oppstart til ferdigstillelse og ivaretakelse av ytre miljø og mindre miljøpåvirkning gjennom gode systemer for dette. Vi innser at vårt arbeid innen boring, sprengning og fjellsikring, fører til drastiske inngrep i naturlandskapet. Likevel bestreber vi å ivareta omgivelsene på en best mulig måte, ut fra oppdragets art.

Det er opprettet egne registre for registreringer av:

  • Avvik og forbedring
  • Risiko og mulighet
  • Leverandørevalueringer